Fragt kun 40 kr - Fri fragt til pakkeshop, ved køb for over 250kr - forsendelsestid er 3-5 hverdage - læs mere her.

Handelsbetingelser


Virksomhedsoplysninger

Formidler:​

Håndlavet af... v/Lisa Rasmussen

CVR-nr. 41766735

Grønlands Torv 1, st. 1.

9210 Aalborg SØ

 1. Definitioner

  1. Følgende definitioner – som angivet nedenfor – anvendes i Ejeraftalen, medmindre andet udtrykkeligt er anført eller klart fremgår af teksten. Ental (hvor det er hensigtsmæssigt) omfatter flertal og vice versa. Referencer til bilag og punkter henviser til bilag og punkter i Ejeraftalen, medmindre andet udtrykkeligt er anført eller klart fremgår af teksten.

  2. ”Afdelingen” betyder den del af Lokalerne, hvor Sælger efter aftale med Formidler får ret til at få opstillet og udstillet Salgsgenstandene med henblik på Købernes køb heraf.

  3. ”Aftalen” betyder denne aftale indgået mellem Formidler og Sælger vedrørende formidling af salg.

  4. ”Formidler” betyder Håndlavet af..., CVR-nr. 41766735.

  5. ”Køberne” betyder de personer mv., herunder forbrugere, som foretager køb af Salgsgenstandene af Sælger, og som formidlet af Formidler.

  6. ”Lokalerne” betyder lokalerne beliggende på adressen Grønlands Torv 1, st., 9210 Aalborg SØ, som formidler lejer i henhold til særskilt lejekontrakt.

  7. ”Salgsgenstandene” betyder de salgsgenstande, som Sælger udstiller i Afdelingen, og som Formidler formidler salg af i henhold til denne Aftale. Det aftales nærmere mellem Formidler og Sælger, hvilke Salgsgenstande, som Sælger kan udstille i Afdelingen.

  8. ”Sælger” betyder personen der lejer plads i Håndlavet af...

 2. Baggrund

  1. Denne Aftale indgås i forbindelse med, at Formidler har indgået aftale vedrørende leje af Lokalerne. Formidler ønsker herefter at etablere et samlet salgsnetværk vedrørende salg af diverse salgsgenstande, herunder Salgsgenstandene omfattet af denne Aftale, og hvor Formidler således foretager formidling af salg af sådanne salgsgenstande mv. fra Lokalerne.

 3. Formidlingen mv.

  1. Ifølge denne Aftale skal Formidler foretage formidling af salg af Salgsgenstandene på Sælgers vegne.

  2. Ifølge denne Aftale har Sælger ret til at få udstillet Salgsgenstandene i Afdelingen med henblik på salg heraf. Sælger er forpligtet til at benytte inventar, stande, prisskilte mv., som Formidler stiller til rådighed til brug for udstilling af Salgsgenstandene i Afdelingen. Formidler bestemmer den konkrete opstilling og udstilling af Salgsgenstandene i Afdelingen, og Formidler kan eventuelt lade sig rådføre med Sælger i denne forbindelse, uden at Formidler er forpligtet hertil.

  3. Formidler skal i rimeligt omfang – og efter nærmere aftale med Sælger – foretage formidling af salg af Salgsgenstandene fra Lokalerne. Åbningstider mv. for salg fastsættes nærmere af Formidler, herunder efter særskilte drøftelser herom mellem Parterne og efter nærmere aftale med øvrige sælgere, som Formidler indgår aftale med på tilsvarende – eller stort set tilsvarende – vilkår som denne Aftale.

  4. For priserne for Salgsgenstandene gælder følgende:

   1. Priserne for Salgsgenstandene fastsættes af Sælger. Formidler er således forpligtet til at foretage formidling af salg af Salgsgenstandene til de priser, som Sælger fastsætter/anviser for Salgsgenstandene. 

   2. Priserne tillægges ikke moms, medmindre Sælger er momsregistreret. Sælger er – til enhver tid – forpligtet til at oplyse Formidler loyalt herom. Sælger er – og uden ansvar af nogen art for Formidler i denne henseende – ansvarlig for, at oplysningerne vedrørende Sælgers forhold i relation til moms/momsregistrering er korrekte.

   3. Ved formidling af salg af Salgsgenstandene i Lokalerne/Afdelingen skal priserne oplyses på prisskilte både inkl. og ekskl. eventuel moms.

   4. Såfremt Formidler har foretaget formidling af salg af Salgsgenstandene uden tillæg af moms, men det efterfølgende viser sig, at der var krav om, at der til priserne blev tillagt moms, er Sælger forpligtet til at friholde Formidler for ethvert krav, som Sælger måtte blive mødt som følge heraf, det vil sige fuld skadesløsholdelse, og Sælger er således forpligtet til at sikre, at Formidler bliver stillet som oprindeligt forudsat i denne Aftale.

  5. Formidler er ikke i nogen henseende forpligtet til – eller har garanteret – at foretage et vist minimumssalg af Salgsgenstandene eller lignende.

 4. Kontrakt- og bindingsperiode, opsigelse mv.

  1. Aftalen træder i kraft  når aftalen accepteres og betales og vedvarer indtil udløbet af den mellem Parterne aftalte tidsbegrænsede aftaleperiode, medmindre Aftalen skriftligt opsiges af en af Parterne i henhold til bestemmelserne i dette punkt 5 til udløb inden udløbet af den forannævnte aftaleperiode. Parterne kan aftale forlængelse af den forannævnte aftaleperiode.

  2. Aftalen er fra Sælgers side uopsigelig i en periode på 2 uger regnet fra begyndelsestidspunktet, jf. punkt 5.1. Herefter kan Sælger opsige Aftalen med 1 uges varsel.

  3. Formidler kan til enhver tid opsige Aftalen med 1 uges varsel.

  4. Ved Aftalens ophør, er Sælger forpligtet til – inden Aftalens udløb – at fjerne Salgsgenstandene fra Afdelingen og Lokalerne, uden ansvar af nogen art for Formidler. Dog er Formidler forpligtet til i rimeligt omfang at medvirke til, at Sælger gives adgang til Lokalerne og Afdelingen for at kunne fjerne Salgsgenstandene som foran nævnt. Såfremt Sælger ikke har fjernet Salgsgenstandene fra Afdelingen og Lokalerne inden det foran nævnte tidspunkt, er Formidler berettiget til for Sælgers regning – og uden at Sælger kan rejse krav om erstatning mod Formidler i denne anledning – selv at foranledige Salgsgenstandene fjernet/bortskaffet fra Afdelingen og Lokalerne. Parterne kan eventuelt aftale, at Formidler fjerner og pakker Salgsgenstandene og sender disse til Sælger mod at Sælger betaler fragt/porto i denne forbindelse.

 5. Afregning mv.

  1. Ved salg af Salgsgenstandene foranlediger Formidler afregning over for Køber på Sælgers vegne. Afregning sker ved betaling i betalingsautomat, Mobilepay, kontanter, eller andet forsvarligt betalingsmiddel efter Formidlers nærmere bestemmelse. Den efterfølgende betaling/overførsel af de valg salg indvundne beløb til Sælger sker i overensstemmelse med bestemmelsen i punkt 6.3.

  2. For Formidlers formidling af salg af Salgsgenstandene i henhold til denne Aftale, betaler Sælger et ugentligt vederlag på kr. 68 ekskl. moms (”Vederlaget”). Vederlaget er fast og skal betales, uanset i hvilket omfang Formidler har formidlet salg af Salgsgenstandene. Vederlaget betales på begyndelsestidspunktet for den aftalte aftaleperiode, jf. punkt 5.1, forud for hele den aftalte aftaleperiode, jf. punkt 5.1. Ved forlængelser af den aftalte aftaleperiode, jf. punkt 5.1, skal vederlaget for den periode, hvormed aftaleperioden er forlænget, betales på begyndelsestidspunktet for den periode, hvormed aftaleperioden er forlænget. Vederlag skal betales til en af Formidler anvist bankkonto.

  3. Ved hver måneds udgang, udarbejder Formidler en særskilt opgørelse over, i hvilket omfang Formidler har formidlet salg af Salgsgenstandene i den pågældende måned. Formidler beregner sig i den forbindelse et vederlag svarende til 30 % ekskl. moms (”Formidlingsvederlag”) af de samlede beløb. Det samlede beløb er beløbet opnået ved salg af Salgsgenstandene i den pågældende måned (ekskl. eventuel moms). Det overskydende beløb (det vil sige det samlede beløb indvundet ved salg af Salgsgenstandene i den pågældende måned, fratrukket Formidlingsvederlaget) udbetales til Sælger til en af Sælger anvist bankkonto eller mobilepay

 6. Krav til Salgsgenstandene

  1. Sælger indestår i enhver henseende over for Formidler for, at Salgsgenstandene er originale. Endvidere indestår Sælger i enhver henseende over for Formidler for, at Sælger er indehaver af eventuelle relevante immaterielle rettigheder til produktion og salg af Salgsgenstandene, eller at Sælger har opnået tilladelse fra indehavere af eventuelle relevante immaterielle rettigheder mv. til produktion og salg af Salgsgenstandene.

 7. Ansvar og skadesløsholdelse

  1. Sælger bærer risikoen for enhver hændelig undergang af eller skade på Salgsgenstandene, herunder – men ikke begrænset til – ved brand, indbrud, tyveri, stormskade, Købers beskadigelse af Salgsgenstandene, herunder ved besigtigelse heraf i udstillingen i Afdelingen, eller lignende situationer.

  2. Sælger hæfter i enhver henseende over for Køber og tredjemand (og uden ansvar af nogen art for Formidler i denne henseende) for ethvert krav relateret til Salgsgenstandene, herunder vedrørende mangler, samt vedrørende de i punkt 7 nævnte forhold mv. Såfremt Køber eller tredjemand retter sådanne krav mod Formidler relateret til Salgsgenstandene, er Sælger forpligtet til at friholde Formidler for ethvert af sådanne krav, det vil sige fuld skadesløsholdelse.

 8. Øvrigt

  1. Det præciseres, at Formidler ikke foretager formidling af salg af Salgsgenstandene på Sælgers vegne som kommissionær, men alene som formidler. Kommissionsloven finder derfor ikke anvendelse på denne Aftale.

 9. Tvister

  1. Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkningen af denne Aftale, herunder dens indhold, ophør, omfang eller misligholdelse skal afgøres ved de almindelige domstole i Danmark. Værneting skal være Formidlers til enhver tid aktuelle hjemting.

  2. Denne Aftale er i enhver henseende underlagt dansk ret.